Nafshi Revaya - נפשי רויה  My Soul Overflows 

​בס“ד.

Rabbi SaraLeya Schley's Writings

Image by Lili Lash-Rosenberg for her Bat Mitzvah